Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Aktualności / Apele

Pytania Kresowian do Komitetów Wyborczych

2015-09-30

 

Minęła 72 rocznica rozpoczęcia akcji ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA a ofiary tej straszliwej zbrodni nie mogą doczekać się uchwały polskiego parlamentu mówiącej całą prawdę o tym mordzie. Na Ukrainie nasila się proces gloryfikacji banderowców, jego szczytem było przyznanie praw kombatanckich ludobójcom ukraińskim i wprowadzenie penalizacji osób głoszących prawdę o zbrodniarzach z OUN-UPA, także będących obywatelami innego niż Ukraina państwa. Fakt ten miał miejsce podczas pobytu prezydenta B.Komorowskiego w Kijowie, niestety nie doczekaliśmy się ze strony polskich władz stosownych reakcji na antypolskie zachowania ukraińskiego parlamentu. Nie było ani jednego oficjalnego protestu przeciwko budowaniu pomników zbrodniarzom z UPA, nazywaniu ich imionami ulic i placów, zgłaszaniu żądań terytorialnych w stosunku do Polski. Nie było także reakcji polskich władz na niestosowne zachowania członków Związku Ukraińców w Polsce negujących ludobójstwo dokonane przez banderowców. Różnorodne sankcje i utrudnienia wprowadzane przez rząd Litwy, a dotyczące naszych rodaków zamieszkujących obszar Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczpospolitej, także nie zyskały uwagi naszych włodarzy.

Kresowianie nie mają poczucia, iż polskie władze właściwie reprezentują ogromne rzesze Polaków, wywodzących się z wschodnich województw II RP. Ignorowanie naszych problemów i postulatów jest możliwe dzięki dużemu rozbiciu środowisk kresowych, co powoduje, że absolutnie żadna ważna kwestia nie została w należyty sposób rozwiązana.

Zbliżające się wybory parlamentarne są znakomitą okazją zapytania wszystkich ubiegających się o mandat posła czy senatora RP o problemy nurtujące nasze środowisko. Udzielone odpowiedzi pozwolą Kresowianom wybrać wśród szerokich mas kandydatów tylko tych, którzy odpowiadając na nasz apel jawnie zadeklarują chęć realizowania naszych postulatów w parlamencie.

Zwracamy się do wszystkich Komitetów Wyborczych i każdego poszczególnego kandydata na posła  czy senatora z konkretnymi pytaniami, na które oczekujemy odpowiedzi.

1. Pytania dotyczące Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA

a.       Czy będzie Pan/i dążył/a do przegłosowania w polskim parlamencie uchwały oddającej cześć ofiarom ludobójstwa i potępiającej zbrodniarzy z OUN-UPA?

b.      Czy będzie Pan/i dążył/a do oficjalnego ustanowienie dnia 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar banderowskiego ludobójstwa oraz celebry w postaci wywieszania flag narodowych z kirem i włączenia syren alarmowych?

c.       Czy będzie Pan/i wspierał/a inicjatywę budowy pomnika ofiar ludobójstwa OUN-UPA w centrum stolicy ?

d.      Czy będzie Pan/i dążył/a do wprowadzenia prawnego zakazu negowania ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA?

e.       Czy będzie Pan/i wspierał wszelkie inicjatywy dotyczące ekshumacji ofiar i budowa pomników lub cmentarzy w miejscach kaźni dokonanych przez OUN-UPA?

f.       Czy będzie Pan/i dążył do likwidacji wszystkich pomników wystawionych zbrodniarzom z OUN-UPA?

g.      Czy będzie Pan/i  wspierał/a wystąpienie do władz Ukrainy z żądaniem zaprzestania gloryfikacji ludobójców z OUN-UPA?

h.      Czy będzie Pan/i wspierał/a  finansowanie polskich badań i publikacji dotyczących ludobójstwa OUN-UPA ( z tłumaczeniem na języki obce)?

i.        Czy będzie Pan/i wspierał/a upamiętnianie Sprawiedliwych Ukraińców czyli osób zamordowanych przez banderowców za pomoc udzielaną ofiarom OUN-UPA: księga pamiątkowa, publikacje, tablice i pomniki, medale.

2.      Czy będzie Pan/i wspierał/a  inicjatywy promujących kulturę kresową: czasopisma, publikacje, festiwale, muzea i domy kultury kresowej, audycje radiowe i telewizyjne?

3.      Czy będzie Pan/i  popierał/a inicjatywy powstania Muzeum i Instytutu Kresowego?

4.      Czy będzie Pan/i wspierał/a umożliwienie wszystkim Polakom wyrażającym chęć powrotu do Ojczyzny spełnienie tego marzenia (wsparcie finansowe, zapewnienie pracy i mieszkania)?

5.      Czy będzie Pan/i wspierał/a inicjatywę dotyczącą weryfikacji Karty Polaka, aby mieć pewność, że pomagamy naszym rodakom a nie emigrantom ekonomicznym nie utożsamiającym się z naszą ojczyzną (bywa wrogo do niej nastawionym)?

6.      Czy będzie Pan/i wspierał/a inicjatywy dotyczące penalizacja organizacji i osób negujących ludobójstwo dokonane przez OUN-UPA i gloryfikujących  zbrodniarzy wojennych?

7.      Czy będzie Pan/i  dążył/a  do całkowitej i zgodnej z prawdą historyczną  restauracji Cmentarza Obrońców Lwowa?

8.      Czy będzie Pan/i wspierał/a Wspieranie prac dotyczących restauracji wszystkich polskich kresowych nekropolii?

9.      Czy Polacy z Litwy, Białorusi, Rosji, Niemiec i innych państw mogą liczyć na Pana/i poparcie w staraniach o ich prawa mniejszości narodowej?

10.  Czy będzie Pan/i wspierał/a powszechną organizację podróży polskich uczniów do kresowych miejsc męczeństwa i pamięci Narodu Polskiego, połączonych ze społeczną restauracją polskich cmentarzy?

11.  Czy będzie Pan/i  wspierał/a  wszystkie polskie organizacje działające na dawnych Kresach II RP: finansowanie stypendiów, przyjazdów do Polski, udziału w festiwalach, koncertach, zjazdach naukowych?

12.  Czy będzie Pan/i  wspierał/a umożliwienie środowiskom kresowym pracy nad szkolnymi programami edukacji historycznej, które winny zawierać tematykę kresową: obrona Lwowa, ludobójstwo OUN-UPA, kalendarium wydarzeń historycznych związanych z kresami, stolice kresowej kultury i nauki etc.?

13.  Czy będzie Pan/i  dążył/a  do upamiętniania w każdej formie wielkich postaci związanych z kresami poprzez budowanie pomników, odsłanianie tablic, nazywanie ich imionami ulic czy placów?

Powyższe pytania kierujemy do wszystkich kandydatów na posłów lub senatorów, niezależnie od opcji politycznych. Prosimy o ustosunkowanie się do przedstawionej problematyki i udzielenie pisemnej odpowiedzi, dzięki czemu wyborcy będą mogli w sposób świadomy udzielić lub nie udzielić poszczególnym kandydatom poparcia.

Klub Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd-Wsch. w Żarach  - Prezes dr Krzysztof Kopociński

Kresowe Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach - Prezes Józef Tarniowy

Klub Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Warszawie - Prezes Irena Kotowicz

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie - Prezes Witold Listowski (Kędzierzyn-Koźle)

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie - Wiceprezes Prof. dr hab. Leszek Jazownik (Zielona Góra)

Stowarzyszenie „ Huta Pieniacka” we Wschowie - Prezes Małgorzata Gośniowska-Kola

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim - Prezes Zbigniew Juzwa

Ewa Siemaszko - Warszawa

Wiktor Węgrzyn - Komandor Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego (Warszawa)

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu - Prezes Zarządu Głównego Szczepan Siekierka

Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu w Zamościu - Prezes Janina Kalinowska

Światowy Kongres Kresowian w Katowicach - Prezes Jan Skalski

Stowarzyszenie Kresowian Ziemi Dzierżoniowskiej w Dzierżoniowie - Prezes Edward Bień

Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego w Warszawie - Przewodnicząca Rady dr Lucyna Kulińska

Fundacja Kresowa - Prof. dr hab. Bogusław Paź  (Wrocław)

Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd-Wsch. Oddział  Węgliniec - Prezes Alfred Janicki

Dr Andrzej Zapałowski - Przemyśl

Związek Kresowian w Świebodzinie - Wacław Kondrakiewicz

Stowarzyszenie „Wspólnota Bukowińska” w Zielonej Górze - Prezes Zarządu Głównego Wilhelm Skibiński

Dr Czesław Wilczyński - Kraków

Danuta Skalska - "Lwowska Fala" - Radio Katowice

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Żarach - Wiceprezes Franciszek Sługocki

Instytut Kresów Rzeczypospolitej - Przewodniczący Rady Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz

Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd-Wsch.  Oddział Zielona Góra - Prezes Jan Tarnowski

Stowarzyszenie Zbarażan - Prezes dr Stanisław Tokarczuk

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Żary - Prezes por. w st. spocz. Józef Pienio

Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie - Prezes Honorowy Zarządu Głównego Dr Zbigniew Gajewski

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

 


Pytania Kresowian do kandydata/kandydatki na prezydenta

2015-03-09

Szanowny Pani/e

ubiega się Pan/i o najwyższy urząd w Polsce – stanowisko Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zabiega Pan o głosy wyborców. Zapewne zechce Pan/i też zdobyć sympatię, uznanie i szacunek w środowiskach kresowych. Ja również wywodzę się z tych środowisk. Jest nas w kraju, tych, którzy się urodzili na polskich Kresach, wraz z naszymi potomkami, ok. 6 milionów. To ogromny kapitał wyborczy. Pragniemy wiedzieć – wypowiadam się tutaj w imieniu własnym, ale  także w konsultacji ze środowiskami  Kresowian – czy Pan, jako przyszły Prezydent RP, będzie bronił polskich interesów narodowych, a więc także interesów  Kresowian. Jesteśmy Polakami i mamy prawo wiedzieć, kto stanie na czele polskiego państwa i czyje interesy  będzie reprezentował. W związku z tym pragnę zadać Panu/i następujące pytania, by się zorientować, czy ja i moje kresowe środowiska będziemy mogli Pana/ią w wyborach poprzeć:

  1. Czy poprze Pan nasze starania, by Sejm RP uznał  masowe mordy dokonane przez OUN i UPA na ludności polskiej w latach 1939-1947 za zbrodnię ludobójstwa?
  2. W czasie II wojny światowej ukraińskie formacje faszystowskie zorganizowane w OUN i UPA wymordowały ok. 200 tys. Polaków. Pragniemy wiedzieć, czy Pan jako Prezydent RP, poprze nasze starania o ustanowienie przez Sejm dnia 11 lipca – Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa OUN i UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej?
  3. Czy poprze Pan nasze starania o zbudowanie Muzeum Kresów, jako placówki upowszechniającej wiedzę o historycznych dokonaniach mieszkańców tej części utraconych ziem polskich RP, a także obrazującej akty ludobójstwa?
  4. Czy poprze Pan nasze starania  o postawienie nauki historii w szkołach średnich na takim poziomie, który pozwoli młodzieży na  pełną orientację w dziejach polskiego  narodu?
  5. Czy poprze Pan wniosek środowisk kresowych o wzniesienie w stolicy Polski pomnika ofiar banderowskiego ludobójstwa i czy obejmie  Pan swoim patronatem tę inicjatywę?
  6. Czy wystąpi Pan do prezydenta Republiki Ukrainy z wnioskiem o uznanie przez władze tego państwa mordów dokonanych na ludności polskiej przez OUN – UPA za zbrodnię ludobójstwa, a organizacje OUN i UPA za zbrodnicze?
  7. Czy wystąpi Pan do odpowiednich władz Republiki Ukrainy w sprawie likwidacji haniebnych pomników, stawianych na przedwojennych ziemiach polskich Stepanowi Banderze, Romanowi Szuchewyczowi, mordercom  z OUN i UPA i Dywizji SS Galizien?
  8. Czy wystąpi Pan  do rządu Ukrainy z żądaniem godnego upamiętnienia miejsc pochówku Polaków i obywateli polskich innych narodowości pomordowanych przez OUN-UPA, choćby w postaci krzyży i stosownych tablic?
  9. Czy poprze  Pan walkę Polaków z sąsiednich krajów z dyskryminacją oraz ich zmagania o sprawiedliwe traktowanie, jako mniejszości narodowej, w kontekście przywilejów, jakimi cieszą się w naszym kraju mniejszości narodowe litewska, ukraińska, niemiecka i inne?
  10. Czy jest Pan zwolennikiem dozbrajania i wspomagania finansowego Ukrainy w obliczu toczącej się obecnie w tym kraju wojny?

Będę zobowiązany za jednoznaczne odpowiedzi na postawione pytania przynajmniej na miesiąc przed zakończeniem kampanii wyborczej, by Pana/ią odpowiedzi dotarły do wyborców.

Z wyrazami poważania

Stanisław Srokowski-pisarz

www.srokowski.art.pl


List otwarty prof. Bogusława Pazia do kard. Stanisława Dziwisza

2014-09-22

„A kto by ZGORSZYŁ JEDNEGO z TYCH MALUCZKICH, którzy WIERZĄ, temu LEPIEJ BY BYŁO, by ZAWIESIĆ na JEGO SZYI KAMIEŃ MŁYŃSKI, a jego WRZUCIĆ do MORZA” !!!

*****

Z niepokojem i troską pozwalam sobie zwrócić się do Eminencji w budzącej publiczne zgorszenie sprawie organizacji na terenie krakowskiej parafii pw. św. Józefa na Podgórzu.

Celem tej imprezy ma być, dowiadujemy się z plakatu, pomoc walczącym w ukraińskiej armii na wschodzie Ukrainy. Na plakacie, skomponowanym w klasycznej konwencji marksistowskiej teologii wyzwolenia, jest ukraiński żołnierz z karabinem „kałasznikow” w ręku.

Zdumiewa ten cel tej imprezy oraz zaproszeni goście, gdyż:

Po pierwsze, Ukrainę nie napadło żadne obce państwo, a sama Ukraina nie jest w stanie wojny.

Po drugie, armia ukraińska wprost odwołuje się do tradycji nazistowskich własnych w postaci band OUN-UPA oraz dywizji SS-Galizien, które bestialsko zgładziły 200 000 Polaków i setki tysięcy przedstawicieli innych nacji. Ale także tradycji niemieckich – głównie słynących z okrucieństwa jednostek SS, w tym dywizji pancernej „Das Reich” (II SS Panzer Division Das Reich), których emblematy tzw. Wolfsnagel noszą ukraińscy żołnierze walczący z rosyjskojęzycznymi powstańcami na wschodzie Ukrainy.

Po trzecie, nacjonalistyczna (nazistowska) tradycja, do której powszechnie odwołują się walczący Ukraińcy, jest jawnie nie tylko antypolska, ale antychrześcijańska. Jej celem jest zniszczenie przedstawicieli innych nacji i budowa jednonarodowego państwa – zgodnie z ideologią integralnego nacjonalizmu Dmytro Doncowa.

Po czwarte, ukraińska armia, którą ma wspierać koncert na krakowskiej parafii, odpuściła się licznych zbrodni wojennych na ludności cywilnej wschodniej Ukrainy. – Mówią o tym m.in. raporty Amnestie International. Parę miesięcy wcześniej ukraińscy nacjonaliści dopuścili się barbarzyńskiego spalenia żywcem prawie 50 rosyjskojęzycznych cywilów w Odessie.

Po piąte, całkowicie niezrozumiałe jest, dlaczego ta impreza o charakterze stricte politycznym (będzie w niej uczestniczył kandydat PiS na prezydenta Polski) i budząca ogromne moralne kontrowersje odbywa się na terenie katolickiej parafii?

Po szóste, organizowanie imprezy, która „lansuje” bataliony ochotnicze, co do których działalności mają uzasadnione zastrzeżenia także ukraińskie organy ochrony praworządności (abstrahując już od Amnesty International), może nosić znamiona przestępstwa z art. 126a polskiego kodeksu karnego, to jest pochwalania popełniania zbrodni wojennych. Są to przestępstwa stypizowane zarówno w Statucie Rzymskim Międzynarodowego Trybunału Karnego ONZ z 17 VII 1998 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708), jak i w samym kodeksie karnym (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.). Jeśli idzie o kodeks karny, to w grę mogą wchodzić co najmniej trzy przepisy:

„Art. 119. § 1. Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, (…) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

„Art. 125. § 1. Kto, na obszarze (…), na którym toczą się działania zbrojne, (…) niszczy, uszkadza, zabiera lub przywłaszcza mienie (…), podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.” [zabiera lub przywłaszcza mienie, czyli to, o co m. in. oskarżany jest nazistowski batalion „Ajdar” przez ukraińską prokuraturę]

„Art. 122. § 1. Kto w czasie działań zbrojnych atakuje miejscowość lub obiekt niebroniony (…), podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.”

„Art. 126a. Kto [...] publicznie pochwala popełnienie czynu określonego w tych przepisach [tj. w art. 118, 118a, 119 § 1 oraz art. 120-125], podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

„Lansowanie” działalności ugrupowań zbrojnych, które dopuszczały się przestępstw wojennych jest pochwalaniem tego typu działalności, dokonywanym publicznie (bowiem podczas ogólnodostępnego koncertu, reklamowanego w prasie i mass-mediach i dostępnego dla ca. 300 odbiorców – vide reklama koncertu).

Eminencjo! Zwracam się do Eminencji jako do osoby z ogromnym autorytetem moralnym i zarazem następcy na urzędzie biskupim dwóch z najwybitniejszych Polaków w naszej historii: księcia kardynała Adama Sapiehy i świętego Jana Pawła II. – Obaj byli ludźmi pełnymi miłości i miłosierdzia, ale także obaj byli przykładami bezwzględnego przywiązania do zasad moralnych i niezłomnej postawy wobec Zła czasów, w których przyszło im żyć.

Przez pamięć setek tysięcy bestialsko pomordowanych Kresowian różnych nacji, przez wzgląd na zgładzonych, często w czasie sprawowania Mszy świętej, 120 kapłanów i setek sióstr zakonnych proszę pokornie, a nawet błagam, aby nie pozwolić na propagowanie zła terenie katolickiej parafii. Zła, którym jest propagowanie ludobójczej ideologii ukraińskiego nacjonalizmu. Proszę o niedopuszczenie do ogólnokrajowego zgorszenia, jakie może spowodować wspomniana impreza na terenie krakowskiej parafii. – Wszak, jak pisał bowiem święty Marek, przestrzegając nas wszystkich:

„A kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza.” (9:42)

Wrocław, 17 września 2014 roku

Z wyrazami głębokiego poważania
dr hab. Bogusław Paź

prof. Uniwersytetu Wrocławskiego


11 lipca zapal znicz w oknie i wywieś polską flagę z kirem

2014-07-07

Akcja dla upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego w latach 1939 - 1947  na Polakach i obywatelach polskich innych narodowości przez zbrodniarzy z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz SS Galizien, Ukraińskiej Policji Pomocniczej i innych ukraińskich formacji kolaboracji na żołdzie Adolfa Hitlera. Wybór dnia 11 lipca nie jest przypadkowy. Jest to bowiem rocznica dnia "Krwawej Niedzieli" 11 lipca 1943 r. kiedy banderowcy, wspierani przez tzw. "siekierników", czyli chłopów ukraińskich, uzbrojonych w siekiery, zamordowali w okrutny sposób tysiące bezbronnych Polaków modlących się w rzymskokatolickich kościołach na Wołyniu.

O godne upamiętnienie ofiar apelują Kresowianie i ich potomkowie. Poniżej jeden z apeli.

Dołącz się do akcji i przekaż innym!

Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary.

Uchwała Nr 11/2014 Zarządu Kresowego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego im. Orląt Lwowskich w Żarach

z dnia 3 lipca 2014 roku

Działając na podstawie §21.9 Statusu KTTK im. Orląt Lwowskich (tekst jednolity uchwalony w dniu 1.XII.2011 roku) uchwala się, co następuje:

APEL O UCZCZENIE DNIA PAMIĘCI O OFIARACH LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO PRZEZ OUN-UPA

Apelujemy do wszystkich Polaków i sprawiedliwych Obywateli Świata, by w dowód pamięci o niezliczonych Ofiarach najokrutniejszego, do dziś nie osądzonego ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II. R.P. – w dniu 11 lipca, Dniu Pamięci o Ofiarach Ludobójstwa OUN-UPA, wywieszać biało – czerwone flagi z czarną wstążką (kirem)

Zarząd Towarzystwa
 


List w obronie "Wprost"

2014-06-21

Protestujemy przeciwko akcji organów ścigania w tygodniku "Wprost". Solidaryzujemy się z redakcją tygodnika i jej naczelnym Sylwestrem Latkowskim w decyzji odmowy ujawnienia źródeł. Uważamy, że doszło do niebezpiecznego precedensu. Po raz pierwszy od 1989 roku tak otwarcie władza użyła tajnych służb przeciwko mediom. Nie możemy wobec tego pozostać obojętni.

Chętnych, którzy chcieliby podpisać się pod listem, prosimy o przesłanie nam informacji na adres fakty@rmf.fm.  Należy w niej podać imię, nazwisko oraz nazwę redakcji, którą się reprezentuje.
Podpisali m.in:

Jacek Adamczyk "Orange sport"

Andrzej Antosik "Super Express"

Karolina Baca-Pogorzelska, ex "Rzeczpospolita"

Mateusz Baczyński Onet.pl

Marek Balawajder RMF FM

Marcin Banaszczyk - Portal Nasz Szydłowiec

Jarosław Banaś,  Radio Kołobrzeg

Blanka Baranowska RMF FM

Maria Bartoszko, Fakt

Sebastian Białach "Życie Lublina"

Beata Biel, była dziennikarka

Edyta Bieńczak RMF FM

Maria Bilińska TVN24

Maria Bnińska Radio Eska

Andrzej Bober,publicysta

Tomasz Bonek money.pl

Paweł Buczkowski "Dziennik Wschodni"

Łukasz Brzezicki, Wirtualnemedia.pl

Piotr Brzezina Radio Maryja, TV Trwam

Krzysztof Cabak, freelancer, wadowiceonline.pl

Michal Cessanis National Geographic

Michał Chlebowski, TVN 24

Bartosz Chochołowski Money.pl

Dominik Cwikła Parezja.pl

Piotr Cywiński wPolityce.pl

Ewa K. Czaczkowska areopag21.pl

Regina Czerniewska

Daniel Czubara redaktor naczelny "Gazety Zamojskiej"

Wojciech Czuchnowski "Gazeta Wyborcza"

Dominika Ćosić "Wprost"

Juliusz Ćwieluch "Polityka"

Maciej Danielewicz PAP

Mateusz Dietrich TVN24.pl

Dominika Długosz "Polsat News"

Adam Dobrawy redakcja Jasność

Piotr Drabik Wiadomości24.pl

o. Dariusz Drążek Radio Maryja, TV Trwam

Maciej Duda TVN 24.pl

Maja Dutkiewicz RMF FM

Krzysztof Dziedzic freelancer

Malwina Dziedzic Polityka

Michał Elmerych "Przegląd Sportowy"

Agnieszka Friedrich RMF FM

Bogdan Frymorgen RMF FM

Bartłomiej Frymus tvnwarszawa.pl

Jarosław Fryś widzewlodz.pl

Grzegorz Garbacik "Piłka Nożna"

Filip Gąsior RMF FM

Małgorzata Gendłek "Gazeta Wyborcza"

Piotr Gociek "Do Rzeczy", TV Republika

Żaneta Gotowalska - Onet

Artur Grabek "Rzeczpospolita"

Renata Grochal "Gazeta Wyborcza"

Anna Gromnicka "Wprost"

Brygida Grysiak TVN24

Marcin Grzywacz, Orange Sport.

Marcin Hałaś "Życie Bytomskie"

Marcin Hałat infoskawina.pl

Magdalena Hodak "Nowe Życie Pabianic"

Edyta Hołdyńska "Rzeczpospolita", "Uważam Rze"

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, niezależny publicysta

Piotr Jackowski RMF FM

Szymon Jadczak TVN

Jarema Jamrożek Superstacja

Artur Jarząbek Radio ESKA, VOX FM, WAWA, PLUS

Adam Jastrzębowski "Przegląd Sportowy"

Maciej Jermakow RMF FM

Jerzy Jurecki "Tygodnik Podhalański"

Andrzej Kaczmarczyk "Dziennik Polski"

Katarzyna Kalus, Money.pl

Monika Kamińska RMF FM

Katarzyna Kapusta "Dziennik Zachodni"

Marcin Karkosza "Gazeta Krakowska"

Krzysztof Kaźmierczak - "Głos Wielkopolski"

Marcin Kącki "Gazeta Wyborcza"

Bertold Kittel, TVN

Kordian Klaczyński "Cooltura - Polish Weekly Magazine", London

Renata Kluczna "7 dni - Częstochowa"

Andrzej Kocjan Radio ZET

Katarzyna Kolenda-Zaleska tvn24

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska "Gazeta Wyborcza"

Agata Kondzińska "Gazeta Wyborcza"

Karolina Korwin-Piotrowska TVN Style

Anna Karolkowska Akademickie Radio Kampus

Katarzyna Krawczyk INTERIA.PL

Konrad Kruczkowski haloziemia.pl

Piotr Krysiak TVP INFO

Kamila Księżopolska wiekdwudziesty.pl

Paweł Kubala Parezja.pl

Patrycja Kucharska "Gazeta Zamojska"

Joanna Kuciel-Frydryszak, dziennikarka niezależna

Ewa Kwaśny RMF FM

Grzegorz Kwolek, RMF FM

Jan Latała "Gazeta Krakowska"

Dominik Lebda "Rynek Kolejowy"

Maciej Lesicki - dziennikarstwo obywatelskie, szamo.info.pl

Dariusz Lipski, Piaseczno Sport News / Przegląd Piaseczyński

Grzegorz Lisiecki "Dziennik Zachodni"

Bartłomiej Malik

Justyna Majewska VOX FM

Marcin Makowski - DEON.pl

Marcin Mamoń, dziennikarz niezależny

Jaśmina Marczewska, Onet

Piotr Masierak SportoweFakty.pl

Marcin Matlak "Gazeta Zamojska"

Marcin Maziarz Radio Merkury Poznań

Piotr Michalak freelancer

Patryk Michalski Jedynka Polskie Radio

Bianka Mikołajewska "Gazeta Wyborcza"

Paweł Miter Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy

Marcin Mokrosiński wiekdwudziesty.pl

Alicja Molenda prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych

Jakub Monterial "Tygodnik Gazeta Szamotulska"

Krzysztof Nakonieczny Teleexpress

Krzysztof Nałęcz "Głos Dziennik Pomorza"

Maciej Nycz RMF FM

Michał Olech, 300polityka

Maria Olecha-Lisiecka "Dziennik Zachodni"

Monika Olejnik TVN 24, Radio Zet

Tomasz Omanski, Polskie Centrum KLD

Ewa Ornacka publicystka

Bartłomiej Orzeł jagiellonski24.pl, wgospodarce.pl

Roman Osica

Barbara Pajchert, Uniwersytet Papieski JPII

Magdalena Partyła RMF FM

Tomasz Patora TVN

Aleksandra Parzyszek, ONET

Piotr Paszkowski MojaOlesnica.pl

Samuel Pereira "Gazeta Polska Codziennie"

Konrad Piasecki RMF FM

Mariusz Piekarski RMF FM

Marcin Pieńkowski "Rzeczpospolita"

Przemysław Piętak, "Teologia Polityczna Co Miesiąc"

Andrzej Poczobut "Gazeta Wyborcza"

Piotr Polechoński "Głos Koszaliński"

Joanna Potocka RMF FM

Michał Protaziuk Gazeta.pl

Paweł Reszka "Tygodnik Powszechny"

Michał Rodak RMF FM

Wojciech Rogacin "Polska The Times"

Agnieszka Romaszewska-Guzy TVP

Nina Ramatowska, Gazeta Olsztyńska

Jacek Rujna freelancer

Sylwester Ruszkiewicz "Super Express"

Elżbieta Rutkowska "Press"

Janusz Schwertner, Onet

Tomasz Sekielski TVP

Dawid Serafin "Gazeta Krakowska"

Tomasz Setta Akademickie Radio LUZ

Danuta Skalska PR Katowice

Stanisław Skarżyński, Radio Zet

Paweł Sławski "Przegląd Sportowy"

Dariusz Spanialski

Stanisław M. Stanuch

Edyta Sienkiewicz RMF FM

Agnieszka Strzelczyk Telewizja Silesia

Bartosz Styrna RMF FM

Łukasz Suda, Radio Kolor 103 FM

Mateusz Szkudlarek Zet Gold

Janusz Szostak e-reporter.pl

Marcin Sztandera "Gazeta Wyborcza"

Katarzyna Szymańska-Borginon RMF FM

Tomasz Szymborski śląski oddział SDP

Janusz Schwertner ONET

Dominik Tarczyński Charyzmatycy.pl

Tomasz Tomczewski "Gazeta Zamojska"

Piotrek Topoliński Akademickie Radio Kampus

Karol Trammer "Z Biegiem Szyn"

Wojciech Tymowski "Gazeta Wyborcza"

Dominik Uhlig "Gazeta Wyborcza"

Paweł Uciński Trójmiasto NEWS

Marcin Walter Radio ZET

Adam Wajrak "Gazeta Wyborcza"

Grzesiek Walczak, "Gazeta Wyborcza" Kielce

Maciej Warsiński tvn24

Bartek Wasilewski, Polskie Radio 24

Olga Wasilewska RMF FM

Grzegorz Wierzchołowski niezależna.pl

Marcin Wiśniowski Radio Eska Śląsk

Paweł Wiśniewski fotograf freelancer parafianawinnicy.pl

Magdalena Wojtoń RMF FM

Paweł Worobiej Akademickie Radio Kampus

Mikołaj Wójcik "Fakt"

Grzegorz Wszołek "Gazeta Polska Codziennie"

Wojciech Wybranowski "Do Rzeczy"

Malwina Zaborowska RMF FM

Weronika Zaguła Radio Plus

Fabian Zając TVP Szczecin

Krzysztof Zasada RMF FM

Robert Zieliński TVN24.pl

Rafał Ziemkiewicz "Do Rzeczy"

Rafał Zychal, Onet

Mateusz Żelazny Radio eM

Paweł Żuchowski RMF FM