Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Armand Kamil Ryfiński

(ur. 1974 w Warszawie) – syn wysokiego dygnitarza komunistycznego PRL – majora SB – Zygmunta Ryfińskiego ( IPN BU 0242/1034 ) który słynął ze zwalczania kościoła katolickiego w PRL.

Fanatyczny ateista, wojujący lewak, demagog, awanturnik polityczny przemawiający „językiem nienawiści”, skrajny przypadek nietolerancji w Polsce.

Ryfiński, Palikot

Po­sia­da wyż­sze wyk­ształ­ce­nie in­ży­nier­skie, jest ma­gist­rem e­ko­no­mii oraz ab­sol­wen­tem kil­ku kie­run­ków stu­diów po­dyp­lo­mo­wych, m.in. w Wyż­szej Szko­le In­ży­nier­skiej w Ra­do­miu. Pro­wa­dzi sa­mo­dziel­ną dzia­łal­ność gos­po­dar­czą na te­re­nie War­sza­wy w za­kre­sie tech­nicz­nej i e­ko­no­micz­nej diag­nos­ty­ki ry­zy­ka ale nie bar­dzo mu szedł in­te­res dla­te­go szu­kał łat­we­go ży­cia i postanowił zająć się polityką.

Był związany z RACJĄ Polskiej Lewicy. Bez powodzenia kandydował z jej ramienia do rady Warszawy w wyborach samorządowych w 2010 licząc na niezłą posadę radnego

Następnie przystąpił do Ruchu Palikota, w wyborach parlamentarnych w 2011 roku kandydował jako tzw. „słup Palikota” w okręgu wyborczym w Radomiu chociaż przez całe życie mieszkał na Mokotowie w Warszawie w blokach esbeckich.

Po wygranych wyborach awansował na „żołnierza Palikota”, za swoje bezwzględne posłuszeństwo wodzowi – Januszowi Palikotowi, otrzymał w kuluarach sejmowych, ksywę –„rotwaillera Palikota”.

Do wyborów szedł z hasłem - „Nauczymy kościół i partie pokory” (chodziło mu tylko o kościół katolicki)

Fanatycznie zwalcza polskie wartości katolicko – narodowe dlatego nazwał obraz Matki Boskiej Częstochowskiej "bohomazem, którym można straszyć dzieci". Posłowie Solidarnej Polski od razu uznali wypowiedź parlamentarzysty RP za obrazę uczuć religijnych i zapowiedzieli zgłoszenie sprawy do prokuratury.

Jako wojujący ateista fanatycznie nienawidzi kościoła katolickiego ale co ciekawe sympatyzuje z judaizmem. Katolikom odmawia wszelkich praw w Polsce, zwolennik stworzenia w Polsce dyktatury lewacko-ateistycznej całkowicie podporządkowanej strukturom UE i międzynarodowym niepolskim korporacjom.

Jako żołnierz Palikota uważa się za „jednego z nietykalnych” dlatego używa wyzwisk i pomówień wobec innych szczególnie jeżeli nie ma wobec nich prawdziwych zarzutów. Przykładem jest jego wywiad w Superstacji prowadzonej przez Wojciecha Mazowieckiego ( syn Tadeusza Mazowieckiego-premiera RP) gdzie raczył obwieścić wszystkim, swoją teze że „Z terrorystami i złodziejami nie powinno się negocjować. Hierarchowie i biskupi, to są terroryści”.

Obecnie prowadzi luksusowe życie posła, oczywiście na koszt polskich podatników, w przyrodzie takie zjawisko ma naukowe określenie jako -„Pasożytnictwo”.