Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Maria Pyż-Pakosz
Maria Pyż -Pakosz

Polska dziennikarka z polskiego Lwowa, prześladowana przez władze ukraińskie i na­cjo­na­lis­tów ukraińskich za mówienie praw­dy o polskim Lwowie (zawsze wier­nym Polsce) który jest obecnie pod przy­mu­so­wą i czasową administracją uk­ra­iń­ską.

28 sierpnia 2015 roku – podczas kra­kow­skie­go spotkania z p. Grzegorzem Bra­u­nem oraz sympatykami i współ­pra­cow­ni­ka­mi Komitetu Wy­bor­cze­go Wy­bor­ców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” – na temat polityki Platformy O­by­wa­tel­skiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec Polaków na wscho­dzie wypowiedziała się, mieszkająca we Lwowie, p. Maria Pyż-Pakosz, re­da­k­tor serwisów: Polmedia i Radio Lwów. Warto fragmenty tego głosu (spi­sa­ne­go z taśmy filmowej) zapamiętać:

Maria Pyż -Pakosz podczas krakowskiego spotkania z Grzegorzem Braunem

„Na chwilę obecną nie ma­my po­l­skie­go rządu, jeżeli ma­my czystkę etniczną o zna­mio­nach lu­do­bój­stwa to mówię, że mamy rząd o zna­mio­nach polskości (…) mu­si­my stworzyć polską rację stanu, która będzie dbała o Po­la­ków, nie tylko zamieszkałych w Kraju, ale także o Po­la­ków poza granicami Kraju, dlatego, że rząd polski dotuje mniejszości narodowe, w tym bardzo hojnie mniejszość ukraińską na miliony, czego nie mają Polacy na przykład za wschodnią granicą, dlatego, że no mogą ubiegać się, mogą prosić, mogą chodzić, jeździć, ale zawsze pozostaną tą gorszą kastą, tą gorszą nacją, powiedzmy która tam została, i najchętniej by o nich zapomnieli.


W odwecie za ten prawdziwy wywiad, ukraińscy nacjonaliści złożyli donosy się do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w sprawie wypowiedzi lwowskiej dziennikarki Mariji Pyż-Pakosz o Lwowie jako „polskim mieście”. Po­in­for­mo­wał o tym na swojej stronie na portalu społecznościowym Facebook nacjonalista ukraiński Ołeh Radyk.

"Chcę zwrócić uwagę na to, że ukraińska dziennikarka polskiego po­cho­dze­nia Marija Pyż-Pakosz, mieszkająca w mieście Lwowie, oświadczyła w wywiadzie dla polskiego portalu wMeritum.pl, że »Lwów był i będzie po­l­skim miastem«.
Biorąc pod uwagę powyższe, proszę Was (ukraińską bezpiekę) o zwró­ce­nie uwagi na ten problem i udzielenie odpowiedzi, czy Służba Bez­pie­cze­ń­stwa Ukrainy nie widzi w przemówieniu tej obywatelki nastawania na in­te­g­ra­l­ność terytorialną i podżegania do międzynarodowej wrogości?”, – banderowiec Radyk i podał w wiadomości link do wywiadu.

Ukraińska bezpieka słynie z prześladowań Polaków szczególnie we Lwowie a Polacy traktowani są ja obywatele drugiej kategorii, prze­z­na­cz­eni do likwidacji chociaż to oni są historycznymi i pra­wo­wi­ty­mi wła­ś­ci­cie­la­mi miasta – polskiego Lwowa, zawsze wiernego Polsce!

Maria Pyż-Pakosz miała kandydowac z listy Ruchu Narodowego z Pod­kar­pa­c­kie­go w ramach Kukiz15 ale Paweł Kukiz wykreślił ją z listy uznając ją za „zbyt kontrowersyjną”!!!