Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Adam Józef Mazguła
Adam Józef Mazguła

Adam Józef Mazguła (ur. 21 grudnia 1956) – komunista, pułkownik dy­p­lo­mo­wa­ny rezerwy ludowego Woj­ska Polskiego, działacz polityczny KOD.

Urodził się 21 grudnia 1956. Był żoł­nie­rzem komunistycznego lu­do­we­go Wojska Polskiego, później został oficerem Sił Zbrojnych RP. W latach 1975-1979 był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Uzyskał tytuły magistra, inżyniera oraz oficera dyplomowanego. Służył na stanowiskach dowódczych w Nysie, Opolu i Kłodzku. W latach 1988-1992 był szefem sztabu 25 Pułku Zme­cha­ni­zo­wa­ne­go i 10 Pułku Zme­cha­ni­zo­wa­ne­go. Był organizatorem sformowanej w Nysie 22 Karpackiej Brygady Piechoty Górskiej i pełnił w niej od 1992 stanowisko szefa sztabu.

W stopniu podpułkownika był oficerem Polskiego Kontyngentu Woj­sko­we­go w Iraku; podczas I zmiany od sierpnia 2003 do lutego 2004 sprawował stanowisko szefa Grupy Wsparcia Rządu w prowincji Babilon, gdzie od­po­wia­dał za odbudowę administracji publicznej(w związku z tym wystąpił w serialu dokumentalnym Babilon.pl, wyprodukowanym w 2004. W 2015 został awansowany do stopnia pułkownika rezerwy.

Minister Siemoniak z PO, Adam Mazguła
Minister Siemoniak z PO awansował Mazgułę na pułkownika.

Został działaczem komunistycznego Związku Har­cer­s­twa Polskiego od 1968. Uzyskał sto­pień harcmistrza. Zwią­zał się z Huf­cem Grodków. Pe­ł­nił funkcję członka komendy, zastępcy ds. orga­ni­za­cyj­nych oraz od 2014 wiceprzewodniczącego rady Chorągwi Opolskiej ZHP. Został komendantem Hufca ZHP w Nysie. W lutym 2016 został wybrany komendantem Chorągwi Opolskiej ZHP. W oświadczeniu z 5 grudnia 2016 Główna Kwatera ZHP zdystansowała się od wypowiedzi A. Mazguły do­ty­czą­cych bieżących wydarzeń życia po­li­ty­cz­ne­go oraz stanu wojennego z lat 1981-1983, uznając je za wyraz jego pry­wa­t­nych poglądów. 6 grudnia 2016 Adam Mazguła złożył rezygnację z funkcji komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP.

Podjął działalność partyjną w Sojuszu Lewicy Demokratycznej; został przewodniczącym rady gminnej SLD w Nysie a w 2016 wybrany de­le­ga­tem na konwencję krajową partii.

Został działaczem Komitetu Obrony Demokracji, w 2016 wybrany czło­n­kiem sądu koleżeńskiego KOD Region Opolski i delegatem tych struktur regionalnych na krajowy zjazd delegatów KOD.

Pułkownik rezerwy Adam Mazguła, prze­ma­wia­jąc podczas protestu prze­ci­w­ko znie­sie­niu przywilejów eme­ry­ta­l­nych by­łym funkcjonariuszom aparatu bez­pie­cze­ń­st­wa PRL, wygłosił szo­ku­ją­cą opi­nię na temat stanu wojennego.– Oczy­wiś­cie były tam jakieś bijatyki, ja­kieś ścieżki zdrowia, ale generalnie jed­nak dochowano jakiejś kultury w tym ca­łym zdarzeniu – mówił.

W opinii służbowej na jego temat czytamy, że „w okresie stanu wojennego wzorowo realizował stawiane przed nim zadania. W pełni popiera ideę so­cja­li­sty­cz­nej odnowy i akceptuje ko­nie­cz­ność wprowadzenia stanu wo­jen­ne­go”.

Pułkownik Adam Mazguła, protest komunistycznych służb mun­du­ro­wych przed Sejmem w sprawie ograniczenia ich przywilejów 02.12.2016 (ustawa dezubekizacyjna)