Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Adam Kobieracki
Adam KObieracki

Adam Kobieracki to bratanek Macieja Górskiego (nieślubny syn Bieruta i Wan­dy Fornalskiej)– absolwent MGIMO

Urodzony w 1957 r. Kobieracki jest ek­spe­r­tem do spraw kontroli zbrojeń i mię­dzy­na­ro­do­we­go bezpieczeństwa. Stu­dio­wał dziennikarstwo na Uniwersytecie Wa­r­sza­w­skim, a następnie uzyskał doktorat w moskiewskim Państwowym Instytucie Sto­su­n­ków Międzynarodowych.

Moskiewski Państwowy Instytut Sto­su­n­ków Międzynarodowych - MGIMO, jedna z najbardziej prestiżowych uczelni dyplomatycznych na świecie, kształcąca specjalistów z zakresu stosunków międzynarodowych. Instytut podlega Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rosji. Swoją błyskawiczną karierę zawdzięcza faktowi pochodzenia z rodziny Bierutów!

Od 1982 r. jest dyplomatą w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W czasie swej kariery dyplomatycznej pełnił wiele funkcji w polskich przedstawicielstwach przy ONZ w Waszyngtonie i Organizacji Bez­pie­cze­ń­stwa i Współpracy w Europie w Wiedniu. W latach 1997-2000 był am­ba­sa­do­rem Polski przy OBWE. Negocjował m.in. bardzo ważny dla Polski i E­u­ro­py układ o ograniczeniu sił konwencjonalnych w Europie (CFE). To wła­ś­nie za jego ambasadorskiej kadencji (w 1998 r.) Polska przewodniczyła OBWE. Od 2001 r. był dyrektorem departamentu polityki bezpieczeństwa MSZ.

Polski dyplomata czasowo będzie zarządzał misją obserwacyjną OBWE na Ukrainie. Funkcję tę obejmie Adam Kobieracki, dyrektor Centrum Za­po­bie­ga­nia Konfliktom OBWE - informuje na Twitterze Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu.