Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Jerzy Halbersztadt

Żydowski polityk, współtwórca Muzeum Historii Żydów Polskich, wcześniej był dy­re­kto­rem Programu Polskiego Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie.

Jerzy Halbersztadt

Kilka tygodni temu, gdy napięcia wokół Muzeum Historii Żydów Polskich dotarły do opinii publicznej, o roztropność i roz­wa­gę przy podejmowaniu decyzji w spra­wie dokończenia prac nad projektem mu­ze­um zaapelował do ministra kultury prz­e­wo­dni­czą­cy Polskiego Komitetu W­s­p­i­e­ra­nia Budowy Muzeum Marcin Świę­ci­cki. (PZPR, UW, PO)

- Z niepokojem przyjmuję informację rzecznika prasowego ministerstwa o za­po­wie­dzia­nej zmianie na stanowisku dy­rek­to­ra Muzeum Historii Żydów Polskich. Jerzy Halbersztadt kierował projektem muzeum od 14 lat, również w pierwszych heroicznych latach, kie­dy muzeum nie było współ­fi­nan­so­wa­ne ze środków publicznych – napisał Święcicki w oficjalnym piśmie. Dyrektor Halbersztadt ma wielki wkład w stworzenie nowoczesnej kon­cep­cji programowej muzeum, zbudowanie zespołu z wyprzedzeniem re­a­li­zu­ją­ce­go programy kulturalne i edukacyjne muzeum i przygotowującego wys­ta­wę główną, a także w przygotowanie i rozstrzygnięcie konkursu ar­chi­tek­to­nicz­ne­go, w wyniku którego Warszawę ozdobi interesujący budynek.

- Jest wielką zasługą dyrektora Halbersztadta, historyka znakomicie znającego stosunki polskożydowskie, że projekt Muzeum Historii Żydów Polskich cieszy się wiarygodnością nie tylko w Polsce, ale i na świecie, co jest niezwykle ważne dla umocnienia nowoczesnego wizerunku naszego kraju za granicą – ocenił Święcicki.

W obronie Jerzego Halbersztadta wystąpili również artyści m.in. Andrzej Wajda i Janusz Morgenstern, byli ministrowie kultury Izabella Cywińska i Joanna Wnuk-Nazarowa, a także m.in. Włodzimierz Cimoszewicz i Jerzy Kropiwnicki. Jerzy Halbersztadt kieruje projektem Muzeum od 15 lat. Przeprowadził je przez najtrudniejszy okres. Jest głównym twórcą koncepcji programowej, opracował również założenia programu architektonicznego i doprowadził do wyłonienia projektu budynku, który jest obecnie realizowany i cieszy się wielkim uznaniem. Zbudował zespół i pokierował o­pra­co­wa­niem pełnego projektu wystawy głównej, która kilka miesięcy temu została z uznaniem przyjęta przez Radę Muzeum do realizacji – napisali w specjalnym liście. Zwrócono w nim uwagę, że Jerzy Halbersztadt dzięki zaufaniu wielu ofiarodawców z całego świata zebrał znaczną część funduszy potrzebnych na finansowanie tworzenia wystawy i bieżącą działalność Muzeum oraz że jest fachowcem, oddanym idei dialogu polsko-żydowskiego, którą wszyscy podzielamy.

Jestem dumny z osiągnięć międzynarodowego i niezwykle fachowego zespołu, który udało mi się skupić wokół projektu muzeum oraz szerokiego poparcia społecznego, które zbudowaliśmy w wielu krajach. Robiłem swoje tak długo jak mogłem. Liczę na to, że efekty naszej wspólnej pracy nie zostaną zmarnowane i będą kontynuowane. Zrobię wszystko, by pomóc tym, którzy wezmą na siebie ciężar tego zadania. Życzę powodzenia wszystkim przyjaciołom i współtwórcom muzeum – powiedział Hal­ber­sztadt.


Władysław Halberstadt to ojciec Jerzego

pułkownik - żydowski komunista w strukturach GZI
Szef Wydziału Ewidencji Operacyjnej, następnie Biura Studiów, a w końcu komendanta Oficerskiej Szkoły Informacji płk. Władysława Halbersztadta.