Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Lech Falandysz

Lech Falandysz (ur. 27 października 1942 w Warszawie, zm. 22 lutego 2003 w Warszawie) – prawnik, karnista, doktor habilitowany nauk pra­w­nych, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Konfident SB – TW Wiktor, był alkoholikiem.

Lech Falandysz

TW “WIKTOR” – TW-k, później jako TW został zarejestrowany przez wydz. III – opozycja KSMO War­sza­wa pod numerem 6995; Nr ar­chi­wa­l­ny 9893/I-k, data archiwizacji 25.04.1974; powtórnie został za­re­je­s­tro­wa­ny przez Wydz II – kontr­wy­wiad SUSW pod numerem 15822; nr ar­chi­wa­l­ny 15783/I, data ar­chi­wi­za­cji 15.04.1983, co oznacza, że zaprzestał współpracy z kontrwywiadem w 1983 roku. Akta archiwalne zachowane. Figuruje w kartotece ogólno­in­fo­r­ma­cyj­nej wydz. II BEiA UOP. Zachowała się teczka pracy i teczka per­so­na­l­na TW “Wiktor”. Na liście Macierewicza poz. 62.

Od nazwiska TW „Wiktora” pochodzi termin „falandyzacja” prawa czyli tak wykrętne tłumaczenie przepisów prawa by zalegalizować bez­pra­wie; proceder ten zaczął się od uzasadnienia, że prezydent Wałęsa miał prawo odwołać swoich przedstawicieli w KRRTV Marka Markiewicza i Macieja Iłowieckiego.

Razem z senatorem Robertem Smoktunowiczem, od 1999 roku TW „Wik­tor” był właścicielem firmy prawniczej Smoktunowicz i Falandysz (1991­-1999 Smoktunowicz i Partnerzy). Smoktunowicz był współzałożycielem i czło­n­kiem zarządu Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (1980-1983), współorganizatorem Komisji Koordynacyjnej NZS w Warszawie oraz strajków studenckich na Uniwersytecie Wa­r­sza­w­skim (1980-1981),związany z PO.

23 listopada 2000 automaty miały zniknąć z barów, stacji benzynowych i klubów nocnych. Kiedy prezydent podpisał nowy akt prawny, Izba Go­s­po­da­r­cza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych wynajęła kancelarię „Smoktunowicz i Falandysz”. TW „Wiktor” zwołał wówczas kon­fe­ren­cję prasową, na której przekonywał, że automaty to rozrywka, nie hazard, a ich właściciele nie zawsze są związani z mafią. Twierdził, że nowe prze­pi­sy ograniczają wolność gospodarczą, przygotował dla Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych wniosek zaskarżający przepisy znowelizowanej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

W lutym 2001 roku kancelaria prawna “Smoktunowicz i Falandysz”, re­pre­zen­tu­ją­ca interesy Gudzowatego, złożyła w Prokuraturze Rejonowej War­sza­wa Śródmieście zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez wice­pre­mie­ra Steinhoffa. TW „Wiktor”, jeden z pełnomocników Aleksandra Gudzowatego, uważał, że wicepremier zaniedbał obowiązek gos­po­da­r­no­ści, bo zdecydował się zawrzeć z Norwegami droższy niż budowa ga­zo­cią­gu z Niemiec kontrakt na dostawy gazu. Chodzi o umowę dotyczącą bu­do­wy gazociągu z Norwegi, który miał uniezależnić Polskę od dostaw gazu z Ro­sji, w której to sferze „Bartimpex” Guzowatego jest jednym z po­śre­d­ni­ków.

Zmarł na raka trzustki. Był alkoholikiem, leczony od 1984.