Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Grażyna Bernatowicz-Bierut

Grażyna Maria Bernatowicz (ur. 12 marca 1946 w Warszawie) – politolog i dy­p­lo­ma­ta, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2007–2013).

Jej mężem jest dziennikarz Marek Bierut (Bolesław Bierut był jego stryjem).

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (1968 r.); magister prawa. W 1971 r. ukończyła podyplomowe studium dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. W 1975 r. obroniła pracę doktorską, a w 1992 r. otrzymała tytuł doktora hab. nauk humanistycznych; specjalizacja politologia.

W latach 1971–1993 pracowała w Polskim Instytucie Spraw Mię­dzy­na­ro­do­wych i współpracowała z Instytutem Ruchu Robotniczego Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy komuistycznym KC PZPR.

Była działaczką przybudówki partii komunistycznej – Związku Młodzieży So­cja­li­sty­cznej. W 1973 r. ówczesna aktywistka została delegatem O­gól­no­pol­skie­go Komitetu Pokoju. Była to organizacja działaczy Kominternu – mię­dzy­na­ro­dó­w­ki komunistycznej. Jakby tego było mało, Bernatowicz-Bie­rut była w stanie wojennym na stypendium w Moskwie.

Od 1993 r. była pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, najpierw jako doradca ministra i wicedyrektor Departamentu Badań Strategicznych – PISM, następnie, od 1998 r., dyrektor koordynator problematyki integracji europejskiej. W latach 2000 - 2002 pełniła funkcję Podsekretarza Stanu MSZ. W kwietniu 2002 r. została mianowana przez Prezydenta RP na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego w Królestwie Hiszpanii oraz Księstwie Andory. Funkcję tę pełniła do 30 września 2007 r.

Mężatka, 2 synów.
Jej mężem jest dziennikarz Marek Bierut
(Bolesław Bierut był jego stry­jem).

Wspomniany dziennikarz w stanie wojennym "reaktywował" "Rzecz­po­s­po­li­tą", później był jej korespondentem w Sztokholmie.