Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Marcin Antonowicz
Marcin Antonowicz

Marcin Antonowicz (ur. 22 listopada 1966 w Olsztynie, zm. 2 listopada 1985 w Ol­szty­nie) – polski student, zamordowany przez ko­mu­ni­s­ty­cz­nych milicjantów w nie­wy­jaś­nio­nych okolicznościach.

W latach 1981-1985 uczęszczał do IV Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. Wyróżniał się jako uczeń w chemii, w 1985 był lau­re­a­tem Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej. Jesienią tegoż roku rozpoczął studia na Wy­dzia­le Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Wieczorem 19 października 1985, podczas pobytu w Olsztynie, został wraz z dwoma kolegami zatrzymany przez patrol milicyjny przy ul. Ka­li­nin­gra­dz­kiej (obecnie Dworcowa). Jako dokument tożsamości okazał legitymację studencką gdańskiej uczelni; wobec związków Gdańska z opozycją de­mo­kra­ty­cz­ną, a także w napiętej sytuacji w rocznicę śmierci ks. Jerzego Po­pie­łu­sz­ki, został zabrany do milicyjnego "Stara", a jego koledzy otrzymali po­le­ce­nie rozejścia się. Kilkanaście minut po zatrzymaniu Antonowicz został znaleziony na ulicy w ciężkim stanie, nieprzytomny, z krwiakiem mózgu. We­d­ług oficjalnej wersji podawanej przez władze rządowe wyskoczył z sa­mo­cho­du. Zmarł kilkanaście dni później w olsztyńskim szpitalu, nie od­zys­kaw­szy przytomności.

legitymacja Marcina Antonowicza

W powszechnej opinii mieszkańców Ol­szty­na Antonowicz został skatowany przez mi­li­cja­n­tów. Jego pogrzeb 6 listopada 1985 zgro­ma­dził kilkanaście ty­się­cy osób, które prze­ma­sze­ro­wa­ły ulicami mia­s­ta. W czasie u­ro­czy­s­to­ści odczytano m.in. list Lecha Wa­łę­sy, przemawiał również rektor Uniwersytetu Gdańskiego Karol Taylor, który wkrótce stracił stanowisko za domaganie się ukarania sprawców. Rze­czy­wis­tych sprawców nie ustalono, śledztwo zostało umorzone, a Antonowicz figuruje na liście domniemanych ofiar milicjantów z okresu stanu wo­jen­ne­go i kolejnych lat.

W grudniu 2004 imię Marcina Antonowicza nadano ulicy w olsztyńskiej dzielnicy Jaroty. W październiku 2006 odsłonięto poświęconą An­to­no­wi­czo­wi tablicę w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Olsztynie. Sto­wa­rzy­sze­nie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego "Pro Patria" powołało kapitułę, przyznającą stypendia noszące imię Antonowicza dla zdolnej młodzieży, pochodzącej z rodzin nie­za­moż­nych i aktywnej w życiu społecznym.

2 października 2007 prezydent Polski Lech Kaczyński przekazał rodzicom Marcina Antonowicza nadany mu pośmiertnie Krzyż Kawalerski Orderu Od­ro­dze­nia Polski. Order nadany postanowieniem prezydenta RP z 12 sier­pnia 2007 wręczył premier Jarosław Kaczyński.