Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Amer Bank

W latach 90-tych Julia Tymoszenko prała pieniądze w warszawskim banku, kierowanym przez byłego wice-prezesa FOZZ - Amer Bank.

Julia Tymoszenko

Julia Wołodymyriwna Tymoszenko (ur. 27 listopada 1960 w Dnie­pro­pe­tro­w­sku) – ukraińska polityk, doktor eko­no­mii, była wicepremier, premier Ukrainy od 24 stycznia do 8 września 2005 oraz ponownie od 18 grudnia 2007 do 11 ma­r­ca 2010. Jest liderką partii Bat­ki­w­sz­czy­na oraz Bloku Julii Ty­mo­sze­n­ko.

Przed rozpoczęciem kariery politycznej z sukcesami pracowała w branży energetycznej, stając się jedną z najbogatszych osób w państwie. W 2005 po zwycięstwie pomarańczowej rewolucji została pierwszą kobietą na sta­no­wi­sku premiera Ukrainy. Bez powodzenia kandydowała w wyborach pre­zy­den­c­kich w 2010 i 2014.

Już w połowie lat 90-tych ta ukraińska dama przelewała lewą kasę na ko­n­ta bankowe w banku AmerBank w Warszawie.

Kasa szła na konta Petra Kyryczenki, finansowego doradcy ówczesnego pre­mie­ra Ukrainy Pawło Łazarenko. Petro Kyryczenko nie tylko otworzył kon­to bankowe w Warszawie, został także na krótko aresztowany pod zarzutem nielegalnego posiadania broni, która była użyta do popełnienia przestępstwa. Ale Kyryczenko szybko z Polski wyjechał. Prawdopodobnie był dobrze chroniony przez kogo należy. Były to już czasy prezydentury Ale­ksan­dra Kwaśniewskiego.

W sumie przez warszawskie konto bankowe Kyryczenki w AmerBanku przepłynęło około 150 milionów dolarów, jedna trzecia tej sumy po­cho­dzi­ła z kont spółek Julii Tymoszenko.

Kiedy Łazarenko i Kyryczenko już dobrze nakradli, schowali się w USA i po­pro­si­li tam o azyl polityczny. Kyryczenko podkablował swojego szefa A­me­ry­ka­nom i Łazarenko dostał 8 lat więzienia za pranie brudnych pieniędzy w USA. W 2012 roku wyszedł z więzienia i nadal się chowa, podczas kiedy amerykański wymiar sprawiedliwości zastanawia się komu oddać 250 mi­lio­nów dolarów, zamrożonych na jego kontach.

W połowie lat 90-tych Łazarenko robił z Julią biznesy gazowe i inne. Na­kra­dli sporo, około 500 milionów ówczesnych dolarów. Julia nauczyła się biz­ne­su podczas romansu z naszym dobrym znajomym Wiktorem Pin­czu­kiem, kasjerem Aleksandra Kwaśniewskiego.

Łazarenko i Julia reprezentowali tzw. klan dniepropetrowski, do którego należą np. inni nasi dobrzy znajomi, panowie oligarchowie Ihor Ko­ło­moj­ski i Gennady Bogolubow, ojcowie chrzestni OLT Express.

Klan dniepropetrowski walczył od zawsze z klanem donieckim (Rinat Achmetow), przy okazji padały trupy, tak jak w filmach o Al Capone. To tłu­ma­czy nienawiść Janukowicza do Tymoszenko. Nienawiść gangstera do gangstera.

Dlaczego Petro Kyryczenko otworzył konto bankowe akurat w AmerBanku? AmerBank (Bank Amerykański w Polsce) bank był pierwszą instytucją "zagraniczną", która dostała licencję NBP, już w 1989 roku. Czytelnikom serialu "Goodbye ITI" nie trzeba wyjaśniać co to oznacza ...

Ale przypomnijmy tylko, że długoletnim prezesem banku był Marek Gadomski, była prawa ręka Grzegorza Żemka w FOZZ. W swojej bogatej karierze zawodowej Gadomski nadzorował zagraniczne placówki Banku Handlowego, pracował też w libańskiej filii banku oraz w Bank Handlowy International SA w Luksemburgu, wraz z Żemkiem, za którym przeszedł do FOZZ.

Julia Tymoszenko Aleksander Kwaśniewski

W czerwcu 2012 roku Kwa­śnie­w­ski wraz ze swo­im socjalistycznym kompanem Patem Cox'­em odwiedził w wię­zie­niu Julię Ty­mo­sze­n­ko. In­ter­na­u­ci sko­men­to­wa­li to wówczas nas­tę­pu­ją­co (cytat):

"koledzy po fachu odwiedzili złodziejkę".

Widać, że Ukraina jest tak fajna jak Polska

Tymoszenko dzieliła się kasą z Łazarenko także poprzez konta
w Pol­sce:

konta Julii Tymoszenko


By żyło się lepiej!
Młoda Julia uśmiecha się ciepło do Pawło Łazarenko.

Julia Tymoszenko
Pawło Lazarenko


Walka polityczna na Ukrainie, już dawno wykroczyła poza granice tego kraju. Jednym z jej nowych przejawów jest decyzja podjęta 1 pa­ź­dzier­ni­ka 2008 r przez byłego premiera Ukrainy Pawła Łazarenko o powrocie do amerykańskiego zakładu karnego w związku z obawą o swoje życie.

Przeszłość biznesowa i polityczna łączy Pawła Łazarenkę z Julią Ty­mo­sze­n­ko. Oboje pochodzą z Dniepropietrowska. We wrześniu 1995 roku został wicepremierem, a od sierpnia 1996 roku do sierpnia 1997 zajmował sta­no­wi­sko premiera Ukrainy. Uważa się, że objęcie tej posady zawdzięczał on prezydentowi Leonidowi Kuczmie, który po wygranych wyborach w 1994 roku otaczał się ludźmi z Dniepropietrowska. Stąd nazwa "Klan Dnie­pro­pie­tro­w­ski", którą w połowie lat 90 często wykorzystywano dla określenia bu­do­wa­ne­go na Ukrainie sytemu oligarchicznego. W tamtym czasie "Klan Dnie­pro­pie­tro­w­ski" był najpotężniejszą grupą biznesowo - polityczną. La­tem 1997 roku oskarżono Łazarenkę o korupcję. Jednak zdaniem nie­któ­rych ekspertów, prawdziwym motywem odwołania Łazarenki były zbyt duże ambicje polityczne i ekonomiczne. Kuczma obawiał się konkurencji pre­mie­ra i zdecydował się na rozbicie "Klanu Dniepropietrowskiego".

Działalność biznesowa byłego premiera była związana przede wszystkim z handlem gazem i ropą naftową. Firmą w latach 90 kontrolująca znaczną część handlu gazem na Ukrainie były Zjednoczone Systemy Energetyczne z Dniepropietrowska. Oficjalnie, po objęciu posady wicepremiera, a nas­tęp­nie premiera, Łazarenko nie miał związku z Zjednoczonymi Systemami Energetycznymi. Prezesem firmy została Julia Tymoszenko, która w drugiej połowie lat 90 zyska tytuł "Królowej gazu". Oprócz związków biznesowych Łazarenkę i Tymoszenko łączył również projekt polityczny pod nazwą "Hro­ma­da". To od tej partii politycznej zarejestrowanej w marcu 1997 roku roz­po­czął się pochód Julii Tymoszenko do władzy. Partia wzięła udział w wy­bo­rach parlamentarnych w 1998 roku i dostała się do Rady Najwyższej U­kra­i­ny. Było to możliwe dzięki olbrzymim funduszom pochodzącym z spółek kon­tro­lo­wa­nych przez Łazarenkę i Tymoszenko z własnym zapleczem me­dia­l­nym.

Sam Łazarenko nie cieszył się długo sukcesem politycznym swojej partii. W związku z nasilającymi się oskarżeniami o "pranie brudnych pieniędzy" pod nogami byłego premiera pali się grunt. Partia "Hromada" pod przy­wódz­twem Tymoszenko i Ołeksandra Turczynowa zmienia nazwę na "Bat­ki­w­szczy­na". Łazarenko do frakcji utworzonej pod taką samą nazwą już nie wchodzi i pozostaje deputowanym niezależnym. W grudniu 1998 roku zo­stał zatrzymany w Szwajcarii z paszportem panamskim. Według niektórych źródeł Łazarenko miał posiadać łącznie 8 paszportów. Łazarenko wywiózł nie­le­ga­l­nie zagranicę znaczne sumy pieniędzy. Oskarżano go o de­fra­u­da­cję pieniędzy pochodzących z handlu gazem. Do tej pory Ukraina posiada długi za gaz z lat 90. Do tego wspominano, ze zarobił on znaczne sumy na nielegalnej sprzedaży okrętów pochodzących z podzielonej Floty Czar­no­mor­skiej.

20 lutego 1999 roku został aresztowany po wylądowaniu w Stanach Zje­d­no­czo­nych, gdzie udał się z wizą turystyczną wbitą w ukraiński paszport dy­plo­ma­ty­czny. Na miejscu poprosił o azyl polityczny, jednak w zamian us­ły­szał oskarżenie związane z nielegalnym wywozem pieniędzy.

25 sierpnia 2006 sąd w San Francisco skazał go w pierwszej instancji na karę 9 lat pozbawienia wolności za defraudację

1 października 2008 r Pawła Łazarenko podjął decyzję o powrocie do ame­ry­ka­ń­skie­go zakładu karnego w związku z obawą o swoje życie.