Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Agrotechnika

Zespoły Usługowo-Wytwórcze Agrotechnika − polska spółka zajmująca się handlem artykułami spożywczymi oraz sprzętem komputerowym. Była to pierwsza duża spółka nomenklaturowa w Polsce - znana jako Afera Agrotechniki.

Wlademar Pawlak
Waldemar Pawlak

Jej działaczem był m.in Waldemar Pawlak. Jej ostatnim prezesem a następnie likwidatorem był Zyg­fryd Kielarski - jednocześnie pier­wszy prezes towarzystwa u­bez­pie­cze­nio­we­go Polisa SA.

Została założona w 1984 roku przez działaczy ko­mu­nis­tycz­ne­go Związku Młodzieży Wiejskiej oraz oficerów Wojskowej A­ka­de­mii Technicznej. Znaleźli się w niej ludzie nie tylko związani z ów­czes­nym komunistycznym sy­ste­mem partyjnym, ale także mło­dzi dzia­ła­cze ludowi. Z po­cząt­ku zaj­mo­wa­ła się han­dlem (głównie eksportem) artykułów spożywczych. W 1984 r. zysk A­gro­tech­ni­ki wynosił 3,6 mln zł.

W kolejnych latach, korzystając z kredytu Banku Światowego spółka zaczęła sprowadzać do Polski części komputerowe z zachodu mimo że kraje zachodnie zrzeszone w organizacji CoCom wprowadziły embargo na sprzęt elektroniczny wysyłany do krajów socjalistycznych. W 1986 roku, dzięki eksportowi komputerów (w większości do ZSRR) zysk spółki wyniósł 688 mln zł, eksport spółki był ściśle kontrolowany przez radzieckie KGB.

Wokół spółki zrobiło się głośno w połowie 1987 r., kiedy Dziennik Telewizyjny podał, że jej pracownicy zarabiają nawet po kilka milionów miesięcznie (średnia płaca wynosiła wtedy ok. 15 tys.). W spółce prze­pro­wa­dzo­no wtedy nadzwyczajną kontrolę NIK.

Andrzej Gąsiorowski
Andrzej Gąsiorowski

27 kwietnia 1991 Jan Bury zawarł w i­mie­niu komunistycznego Związku Młodzieży Wiejskiej umowę darowizny z Andrzejem Gąsiorowskim, reprezentującym głośną później spółkę Art-B (Afera Art-B). Związek oddawał 51 proc. udziałów Agrotechniki w zamian za darowiznę na cele statutowe Związku Młodzieży Wiejskiej. Agro­tech­ni­ka ostatecznie zbankrutowała w 1992.


Jan Bury
Jan Bury

Według Jana Burego nie ma nic dziw­ne­go w tym, że Agro-Technika prowadziła transakcje z szefami Art-B. – To byli biznesmeni na topie, bywali u prezydenta, premiera, ministrów. Pie­nią­dze zostały przekazane na cele statutowe Związku Młodzieży Wiejskiej – mówi. I jed­no­cześ­nie zapewnia, że nie pamięta szczegółów tamtej transakcji. Co się stało z pie­nię­dzmi przekazanymi ZMW na „cele spo­łecz­ne"? Do dziś nie wiadomo.
Tygodnik Newsweek ujawnił, że w 1997 roku PKO BP zainwestowało ponad 3 mln zł w firmę Agro-Technika, której u­dzia­łow­ca­mi byli J.Bury i R. Sobiecki. Podobno akcje, kupione przed wejściem PKO BP do Agro-Techniki, były trzy razy tańsze niż te kupione przez bank, a za to dawały pięć razy więcej głosów na walnym zgro­ma­dze­niu.
Smaczkiem w spawie jest to że dla starych działaczy ZMW, Jan Bury zawsze był synem ”tego” Burego, Józefa, działacza PZPR, wiceministra pracy, płac i spraw socjalnych w rządzie Jaruzelskiego”.